නව ලේකම්තුමා වැඩ භාර ගැනීම

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා රාජකාරි ආරම්භ කිරීම

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා රාජකාරි ආරම්භ කිරීම.

ජුලි මස 01 දින සිට සංචාරක බංගලා වෙන් කිරීමේ කටයුතු නැවත ඇරඹේ.

72වන නිදහස් දින සැමරුම් උළෙල -03

  • state min chamal rp  ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
      චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා


  • sec kamal Gunaratne  ලේකම්
      මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික)
      ජී.ඩී.එච්. කමල් ගුණරත්න
      මැතිතුමා