ඉබ්බාගමුව ප්‍රා.ලේ. ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

ගලේවෙල ප්‍රා.ලේ. ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

ග්‍රාම නිලධාරී පත්වීම් ප්‍රදානය

දොළුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක්

එස්.ටී. කොඩිකාර මහතා නව ලේකම් ධූරයේ වැඩ ඇරඹීම