නිල මෙහෙවර - පොලොන්නරුව

නිල මෙහෙවර - වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කය, සමාප්ති දින වැඩසටහන

අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති "නිලමෙහවර" 1 වන රැස්වීම

නිදහස් දින 2017