සූර්ය මංගල්‍යය ප්‍රියසාදය මහත් හරසරින්

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයට රු.ලක්‍ෂ 21,330ක ජල ව්‍යාපෘතියක්

කෝපායි නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ගොඩනැගිල්ල

71 වන ජාතික දින සැමරුම් උලෙළ - ගාලූ මුවදොර පිටියේ දී

71 වන ජාතික දින සැමරුම් උලෙළ - ගාලූ මුවදොර පිටියේ දී - 02

 • wajira abe   ගරු අමාත්‍ය
     වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා


 • b dumy   ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
     ජේ.සී. අලවතුවල මැතිතුමා

 • b dumy   ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
     එච්.එම්.එම්. හාරිස් මැතිතුමා

 • sec-Kamal_Pathmasiri   ලේකම් 
     කමල් පත්මසිරි මැතිතුමා