මහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට රුපියල් ලක්ෂ 500 ක ගොඩනැගිල්ලක්

අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට රුපියල් ලක්ෂ 1100ක ගොඩනැගිල්ලක්

නීත්‍යානුකූළව විවාහ නොවී සිටි යාපනයේ අඹු සැමි යුවළ 41ක් රජයේ වියදමින් විවාහ වෙති

වැලිවිටිය - දිවිතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

පොළොන්නරුව නිල සෙවන වැඩසටහන