தவாலாமா பிரிவில் ரூ70 மில்லியன் திட்டம்

“ராஜ்ய சேவய கமட” அங்குரார்ப்பன விழா பிரதமரின் தலைமையில் மாத்தளையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

தம்புள்ளையில் 210 மில்லியன் ரூபா செலவில் கழிவூ முகாமைத்துவ பிரிவூ

மாத்தளை மாவட்டத்திற்கான முகாமைத்துவ அபிவிருத்தி மற்றும் பயிற்சி அலகு

புதிய செயலாளர் திரு.காமினி செனவிரத்ன கடமைகளை பொறுப்பேற்றல்

  • wajira abe   கௌரவ அமைச்சர்
       வஜிர அபேவர்தன


  • b dumy   கௌரவ இராஜாங்க  அமைச்சர்
       ஜே.சி. அலவத்துவல

  • sec-Kamal_Pathmasiri   செயலாளர் 
       காமினி செனவிரத்ன