புதிய செயலாளர் கடமைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார்

72 வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் -03

72 வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் -02

72 வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள்

2020ம் ஆண்டிற்கான முதல் நாள் நிகழ்வுகள் 'நில மெதுர' வில் சம்பரதாயபூர்வமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது - 02

  • janaka bandara thennakoon   கௌரவ அமைச்சர்
       ஜனக பண்டார தென்னகோன்


  • sec-j-j-ratnasiri   செயலாளர் 
       திரு ஜே.ஜே.ரத்னசிறி