கிரந்துருகோட்டை நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் மேம்பாடுகள் தொடங்கப்பட்டன

சியாம்பலந்துவா பிரதேச செயலகம் புதிய இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டது

"நில மெதுர" திறப்பு விழா

தவாலாமா பிரிவில் ரூ70 மில்லியன் திட்டம்

“ராஜ்ய சேவய கமட” அங்குரார்ப்பன விழா பிரதமரின் தலைமையில் மாத்தளையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

  • wajira abe   கௌரவ அமைச்சர்
       வஜிர அபேவர்தன


  • b dumy   கௌரவ இராஜாங்க  அமைச்சர்
       ஜே.சி. அலவத்துவல

  • sec-Kamal_Pathmasiri   செயலாளர் 
       காமினி செனவிரத்ன