புதிய செயலாளர் மேஜர் ஜெனரல் (ஓய்வு) திரு.ஜி.டி.எச். கமல் குணரத்ன நில மெதுரவில் கடமைகளை பொறுப்பேற்றார்.

இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ சமல் ராஜபக்ஷ நில மெதுரவில் கடமைகளை பொறுப்பேற்றார்

இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ சமல் ராஜபக்ஷ நில மெதுரவில் கடமைகளை பொறுப்பேற்றார்

ஜூலை 1ம் திகதி முதல் சுற்றுலா விடுதி முன்பதிவுகள் மீள ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது

72 வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் -03

  • state min chamal rp   இராஜாங்க அமைச்சர்
       கௌரவ சமல் ராஜபக்


  • sec kamal Gunaratne   செயலாளர்
       மேஜர் ஜெனரல் (ஓய்வு)
       திரு ஜி.டி.எச். கமல் குணரத்ன