චක්‍රලේඛ 70 වන ජාතික නිදහස් සමරු උළෙල - 2018
චක්‍රලේඛ අංකය 09/2017
වර්ෂය 2017
නිකුත් කල දිනය 2017-12-28
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba