චක්‍රලේඛ 70 වන ජාතික නිදහස් සමරු උළෙල සැමරීම - 2018
චක්‍රලේඛ අංකය 2018/01
වර්ෂය 2018
නිකුත් කල දිනය 2018-01-11
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba