චක්‍රලේඛ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ ගිණුම් පිලිබඳ කාරක සභාවේ අධීක්ෂණයට යටත් වන ආයතනයන්හි මූල්‍ය හා කාර්ය සාධනය පිලිබඳ ඇගයීම සඳහා සකස් කර ඇති පරිගණක තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය
චක්‍රලේඛ අංකය 02/2018
වර්ෂය 2018
නිකුත් කල දිනය 2018-01-29
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba