චක්‍රලේඛ විදේශ අධ්‍යයන හා අභ්‍යාස වැඩසටහන් සඳහා නිලධාරීන් ‌ෙතෝරා ගැනීම හා රාජකාරි නිවාඩු ලබා දීම
චක්‍රලේඛ අංකය 05/2018
වර්ෂය 2018
නිකුත් කල දිනය 2018-07-16
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba