චක්‍රලේඛ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධිකරණ කමිටු රැස්වීම පැවැත්වීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතන වල සහභාගිත්වය
චක්‍රලේඛ අංකය 04/2018
වර්ෂය 2018
නිකුත් කල දිනය 2018-08-10
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba