චක්‍රලේඛ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු පැවැත්වීම
චක්‍රලේඛ අංකය 06/2018
වර්ෂය 2018
නිකුත් කල දිනය 2018-08-13
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba