චක්‍රලේඛ දිස්ත්‍රික් පරිපාලනයේ සහ ප්‍රාදේශීය පරිපාලනයේ සේවයේ නියුතු මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම
චක්‍රලේඛ අංකය 08/2019
වර්ෂය 2019
නිකුත් කල දිනය 2019-03-27
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba