චක්‍රලේඛ රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019
චක්‍රලේඛ අංකය 18/2019
වර්ෂය 2019
නිකුත් කල දිනය 2019-06-07
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba