චක්‍රලේඛ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු පැවැත්වීම
චක්‍රලේඛ අංකය 06/2018(1)
වර්ෂය 2019
නිකුත් කල දිනය 2019-06-12
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba