චක්‍රලේඛ රජයට අයත් පොදු ස්ථාන වල පවත්වාගෙන යනු ලබන ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල සදහා කාර්යාල දීමනාව ගෙවීම.
චක්‍රලේඛ අංකය 21/2019
වර්ෂය 2019
නිකුත් කල දිනය 2019-08-13
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba