චක්‍රලේඛ ඉ - ග්‍රාම නිලධාරී ව්‍යාපෘතියට අදාල තොරතුරු එක් රැස් කිරීම සඳහා තොරතුරු ගණන් ගන්නා නිලධාරීන් පත් කිරීම.
චක්‍රලේඛ අංකය 22/2019
වර්ෂය 2019
නිකුත් කල දිනය 2019-10-14
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba