චක්‍රලේඛ ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශිය පරිපාලන වැඩසටහන යටතේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් හා ප්‍රාදේශිය ලේකම් කර්යලයන්හි සේවය කරන ශ්‍රි ලංකා සැලසුම් සේවයේ නිලධාරින්ගේ සහ සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ අභ්‍යන්තර ස්ථාන මරුවිම් වලදි හා ස්වදේශ කටයුතු අංශය, අභ්‍යන්තර කටයුතු හා පළාත් සභා අංශ අතර සිදුවන සියලුම ස්ථාන මාරු වීම් වලදී ණය ‍ශේෂ නිරවුල් කිරිම
චක්‍රලේඛ අංකය 2016 (F) (i)
වර්ෂය 2019
නිකුත් කල දිනය 2019-11-20
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba