චක්‍රලේඛ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අධීක්ෂණයට යටත් වන ආයතනයන්හි මූල්‍ය හා කාර්යසාධනය පිළිබඳ ඇගයීම සඳහා සකස් කර ඇති පරිගණක තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය
චක්‍රලේඛ අංකය 022018 (ii)
වර්ෂය 2020
නිකුත් කල දිනය 2020-02-24
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba