චක්‍රලේඛ රැකියා විරභිත උපාධිධාරීන්ට රජය‌ේ ආයතනවල අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව ලබා දීම 2020 - පළාත් සභා පාසල් වලට හා රාජ්‍ය ආයතන වලට අනුයුක්ත කිරීම
චක්‍රලේඛ අංකය 05/2020 (i)
වර්ෂය 2020
නිකුත් කල දිනය 2020-02-27
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba