චක්‍රලේඛ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රාජ්‍ය ආයතනවල අභ්‍යාසලාභි පුහුණුව ලබාදීම - 2020
චක්‍රලේඛ අංකය 12/2020
වර්ෂය 2020
නිකුත් කල දිනය 2020-03-26
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba