චක්‍රලේඛ රැකියාවිරහිත උපාධිධාරීන්ට රාජ්‍ය ආයතනවල අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව ලබා දීම - 2020
චක්‍රලේඛ අංකය 12/2020(I)
වර්ෂය 2020
නිකුත් කල දිනය 2020-03-29
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba