ප්‍රතිඵල 1 - 10 හි 53
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නිකුත් කල දිනය
01/2020 (i) 72 වන ජාතික දින උළෙල - 2020 2020-01-24
02/2020 (ii) 72 වන ජාතික දින උළෙල - 2020 2020-01-24
02/2020 (i) 72 වන ජාතික දින උළෙල - 2020 2020-01-16
01/2020 72 වන ජාතික දින සැමරුම - 2020 2020-01-06
02/2020 72 වන ජාතික දින උළෙල - 2020 2020-01-06
25/2019 ප්‍රාදේශීය ලේකම් සමුළු පැවැත්වීම 2019-11-20
2016 (F) (i) ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශිය පරිපාලන වැඩසටහන යටතේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් හා ප්‍රාදේශිය ලේකම් කර්යලයන්හි සේවය කරන ශ්‍රි ලංකා සැලසුම් සේවයේ නිලධාරින්ගේ සහ සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ අභ්‍යන්තර ස්ථාන මරුවිම් වලදි හා ස්වදේශ කටයුතු අංශය, අභ්‍යන්තර කටයුතු හා පළාත් සභා අංශ අතර සිදුවන සියලුම ස්ථාන මාරු වීම් වලදී ණය ‍ශේෂ නිරවුල් කිරිම 2019-11-20
22/2019 ඉ - ග්‍රාම නිලධාරී ව්‍යාපෘතියට අදාල තොරතුරු එක් රැස් කිරීම සඳහා තොරතුරු ගණන් ගන්නා නිලධාරීන් පත් කිරීම. 2019-10-14
21/2019 රජයට අයත් පොදු ස්ථාන වල පවත්වාගෙන යනු ලබන ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල සදහා කාර්යාල දීමනාව ගෙවීම. 2019-08-13
06/2018(1) ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු පැවැත්වීම 2019-06-12
FaLang translation system by Faboba