ප්‍රතිඵල 1 - 10 හි 20
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නිකුත් කල දිනය
2018/01 70 වන ජාතික නිදහස් සමරු උළෙල සැමරීම - 2018 2018-01-11
09/2017 70 වන ජාතික නිදහස් සමරු උළෙල - 2018 2017-12-28
08/2017 හදිසි ආපදා අවස්ථාවලදී කඩිනම් ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට බලය පැවරීම 2017-08-18
07/2017 ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අනුයුක්ත සංවර්ධන නිධාරී රාජකාරි පැවරීම 2017-08-14
06/2017 දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරණ කමිටු සහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධිකරණ කමිටු පැවැත්වීම 2017-05-22
04/2017 ජනරජ දිනය සැමරීම - 2017 2017-05-09
02/2017 අපවත් වී වදාළ අතිපූජ්‍ය දවුල්දෙණ ඤාණිස්වර මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදාහන පූජෝත්සවය 2017-04-05
03/2017 රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය සැමරීම - 2017 2017-04-04
01/2017 69 වන නිදහස් සමරු උළෙල - 2017 2017-01-09
08/2016 69 වන නිදහස් සමරු උළෙල සැමරීම - 2017 2016-12-20
FaLang translation system by Faboba