ප්‍රතිඵල 1 - 10 හි 69
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නිකුත් කල දිනය
20/2020 අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සහ සත්ව ආහාර හා පොහොර දිවයින පුරා බෙදා හැරීම 2020-10-26
16/2020 ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල දින 2020-09-18
13/2019 රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය සැමරීම - 2020 2020-05-04
11/2020(1) වාහන ආදායම් බලපත්‍ර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් නිකුත්කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීම 2020-03-31
12/2020(I) රැකියාවිරහිත උපාධිධාරීන්ට රාජ්‍ය ආයතනවල අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව ලබා දීම - 2020 2020-03-29
12/2020 රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රාජ්‍ය ආයතනවල අභ්‍යාසලාභි පුහුණුව ලබාදීම - 2020 2020-03-26
11/2020 වාහන ආදායම් බලපත්‍ර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීම 2020-03-17
10/2020 කොරෝනා වෛරසය ලංකාවෙන් තුරන් කිරීම. 2020-03-15
08/2020 සියළුම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් වලට සහභාගී වීම 2020-03-12
02/2020(V) 72 වන ජාතික දින උළෙල - 2020 2020-03-04
FaLang translation system by Faboba