• මානව සම්පත් කළමනාකරණය.
  • වාහන පාලනය හා නඩත්තුව පිළිබඳ කටයුතු කළමනාකරණය.
  • කාර්යාල කළමනාකරණය.
  • කාර්යාල ක්‍රම ඉහල නැංවීම සඳහා ඵලදායිතා කළමනාකරණය.
  • පෙරටු කාර්යාල කළමනාකරණ ක්‍රමය (Front Office Management System) සකස් කිරීම.
  • නවීන තොරතුරු තාක්ෂණික ක්‍රම ගුණාත්මකව සහ ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • ජනතාවට වඩා සමීප වූ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ නව ක්‍රම ස්ථාපිත කිරීම.
  • අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින සියළුම කාර්යාල ජාලගතව සම්බන්ධීකරණය කිරීම.

අංශ ප්‍රධානීන්

Dharmathilaka

කේ.ජී. ධර්මතිලක මහතා
අතිරේක ලේකම්

දුරකතන :  +94 112 683 652
ජංගම    : +94 714 418 918
ෆැක්ස් : +94 112 698 465
විද්‍යුත් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඒ.බී.ඩබ්. කුමාරසිංහ මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකතන : +94 112 676 250
ෆැක්ස් : +94 112 676 252
විද්‍යුත් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ass sec admin2

ජේ.එස්.සී. හරිණි ජයසිංහ මිය
සහකාර ලේකම්

දුරකතන : +94 112 696 381
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත්:


samitha

සමිත සපුතන්ත්‍රී මහතා
සහකාර ලේකම්

දුරකතන : +94 113 148 210
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.ජේ.එල්. ගුණතිලක මිය
පරිපාලන නිලධාරී

දුරකතන : +94 112 695 294
ෆැක්ස්           : +94 112 688 206
විද්‍යුත්       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

මාධ්‍ය ඒකකය

sajeewa wijeweera

සජීව විජේවීර මහතා
අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය)

දුරකතන : +94  112 676 696
ජංගම : +94 718 576 488 / +94 773 587 099

ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් තැපෑල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය

ad it

මහේෂ් කළුආරච්චි මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු තාක්ෂණ)

දුරකතන : +94  112 676655
ජංගම : +94 713 057 673

ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

FaLang translation system by Faboba