දිස්ත්‍රික් පාලන, ප්‍රාදේශීය පාලන හා ග්‍රාම නිලධාරී පාලන

 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල මානව සම්පත් කළමනාකරණය සහ අධීක්ෂණය.
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල කළමනාකරණය.
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයන්හි ගැටළු කළමනාකරණය.
 • ජාතික සහ රාජ්‍ය උත්සව සංවිධානය කිරීම.
 • ජාතික ගීය, ජාතික කොඩිය සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම සහ රජයේ නිවාඩු දින තීරණය කිරීම.
 • ශ්‍රී ලංකා ජනරජ ප්‍රමුඛතා ලේඛණය යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම.
අංශ ප්‍රධානී

ඩබ්.එම්.ඒ.පී.බී. වන්නිනායක මයා
අතිරේක ලේකම්

දුරකථන : +94 115 999 613
ජංගම : +94 712 306 305
ෆැක්ස් : +94 115 955 594
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

දිස්ත්‍රික් පාලන

 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල මානව සම්පත් කළමනාකරණය සහ අධීක්ෂණය.
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල භෞතික සම්පත් කළමනාකරණය.
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල ගැටළු කළමනාකරණය.
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ සීමා නීර්ණය.
 • ප්‍රාදේශීය පාලනයට අදාල වෙනත් අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු අතර සම්බන්ධීකරණය.
අංශ ප්‍රධානීන්

ගයනා විජේතුංග මිය 
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකථන : +94 115 999 624
ෆැක්ස් : +94 115 955 593
විද්‍යුත් තැපෑල 


M D E Chamilani

එම්.ඩි.ඊ. චමිලානි මිය 
සහකාර ලේකම්

දුරකථන: +94 115 883 324 
ෆැක්ස්:  +94 115 955 593 
විද්‍යුත් තැපෑලThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ප්‍රාදේශීය පාලන

අංශ ප්‍රධානී
 

ඩී.ආර්.බී.එන්.බී. කරුණාතිලක මයා 
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකථන: +94 112 692 557
ජංගම: +94 773 554 943
ෆැක්ස්: +94 112 699 897
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


as divisional

නෙලුම් සේනාදීරත්න මිය
සහකාර ලේකම්

දුරකථන: +94 112 687 773
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

කාන්චනි මිය
සහකාර ලේකම්

දුරකථන
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑලThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ග්‍රාම නිලධාරි පාලන

 • ග්‍රාම නිලධාරීන් බඳවාගැනීම, උසස් කිරීම, ස්ථාන මාරු කිරීම, විශ්‍රාම ගැනීම සහ විනය කටයුතු හා සම්බන්ධ මානව සම්පත් කළමනාකරණය.
 • රජයේ සංචාරක නිවාස සම්බන්ධ කටයුතු කිරීම.
 • ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල කළමනාකරණ තරග සංවිධානය සහ අධීක්ෂණය.
 • සේවා පියස ඉදිකරීම් කළමනාකරණය.
අංශ ප්‍රධානී
GS Kannangara

ගීතානි කන්නංගර මිය 
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකථන: +94 115 999 622
ෆැක්ස්: +94 115 955 595
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 g dumy

ආර්.එච්.එන්. රාජපක්ෂ මිය
සහකාර ලේකම්

දුරකථන
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල

FaLang translation system by Faboba