• රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික - ශිල්පීය නොවන සේවා ගණයේ දෙපාර්තමේන්තුගත කාර්යාල කම්කරු තනතුර සඳහා වන සංශෝධිත බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය
    ලේඛනය බාගත කරන්න
  • පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්පත්දායකයින් ලියාපදිංචි කර ගැනීමට මිළ ගණන් කැඳවීම - 2020
    ලිපිය බාගතකරන්න
  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල කාර්ය මණ්ඩල යටතේ අනුමත ප්‍රාථමික - අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගණයේ බංගලා භාරකරු හා අරක්කැමි තනතුර සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම 
    Download Application Form
FaLang translation system by Faboba