• ග්‍රාම නිලධාරී සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පරිගණක හැකියාව විමසන ලිඛිත පරීක්ෂණය සහ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2019
    ප්‍රතිපල බාගතකරන්න [280 KB]

Sri Lanka Institute of Development Administration
Examination for Appointing Training Technical Officers to Grade III
in Sri Lanka Technical Service - 2017
Ministry of Internal & Home Affairs and Provincial Councils and Local
Government
Result Sheet
Exam held on - 2018.09.30

 

Download Result Sheet

FaLang translation system by Faboba