නිල මෙහෙවර ජාතික වැඩසටහන - 2018

නිවේදන හැකියාවෙන් යුතු රාජ්‍ය නිලධාරීන්තේ තොරතුරු ලබා ගැනීම


ඇමුණුම් ලිපිය - සිංහල                            ඇමුණුම් ලිපිය - ඉංග්‍රීසි

අයදුම් පත්‍රය - සිංහල                              අයදුම් පත්‍රය - ඉංග්‍රීසි

 

 

 

FaLang translation system by Faboba