ග්‍රාම නිලධාරි පුහුණුවට සඳහා සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයින්ගේ ලැයිස්තුව මෙහි පළ කර ඇත.

මෙහි නම් සඳහන් අපේක්ෂකයින් සුදුසුකම් සපුරාලීමට අපොහොසත් බව තහවුරු වුවහොත් සේවයේ පිහිටුවීමෙන් පසු වුවද සේවයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කෙරෙනු ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු / විමසීම් පහත දුරකථන අංකවලින් ලබා ගත හැකිය.

ග්‍රාම නිලධාරි අංශය: 011 5999 615

පහත සඳහන් අයදුම්කරුවන් ලික සුදුසුකම් සපුරා ගැනීමට අසමත් වීම නිසා තනතුරට නුසුදුසු අය ලෙස සලකා ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇත.

 

සුදුසුකම් සපුරාලීමට අපොහොසත් අපේක්ෂකයින්
අ.අ. දිස්ත්‍රික්කය ග්‍රා.නි. කොට්ඨාශය ජා.හැ. අංකය විභාග අංකය නම එකතුව ස්ථානය 
1 ගාල්ල නියාගම 955763459V 40334624 විජේසිංහ සී.ජේ. 118 2
2 මුලතිවු මාන්තෙයි නැගෙනහිර 951931101V 40554712 විජයන්තිරා කේ.  109 5
3 මුලතිවු මරටෙයින්පත්තු 951450545V 40560887 සර්සනන් කේ 111 14
4 කුරුණෑගල ඉබ්බාගමුව 957760961V 40699072 ගුණරත්න ජී.එම්.එස්.එල්. 106 18
5 අනුරාධපුරය මැදවච්චිය 810733950V 40822009 කරුණාතිලක සී.එම්. 113 2
6 කුරුණෑගල පන්නල 885341837V 40764883 ජයකොඩි ජේ.ඒ.ඩී.ආර්. 127 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සුදුසුකම් සපුරාලීම මත පසුව එක් කළ අය

අ.අ. දිස්ත්‍රික්කය ග්‍රා.නි. කොට්ඨාශය ජා.හැ.අං. විභාග අංකය නම එකතුව ස්ථානය
1 මුලතිවු මරටෙයින්පත්තු 921824068V 40558654 සුජිතරන් ටී. 116 10

 Download Result

FaLang translation system by Faboba