නම් කල නිලධාරී

g dumy

එස්.ටී. කොඩිකාර මයා.
ලේකම්

 

දුරකථන : +94 112 682 900
ෆැක්ස් : +94 112 683 665
විද්‍යුත් තැපෑල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

තොරතුරු නිලධාරී

g dumy

නිශාන්ත කරුණාතිලක මයා
ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන)

 

දුරකථන : +94 115 999 645
ෆැක්ස් : +94 115 955 591
විද්‍යුත් තැපෑල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත - අයදුම් පත්‍ර

FaLang translation system by Faboba