විමර්ශන අංශය

  • මහජන පැමිණිළි කළමනාකරණය.
  • ප්‍රාදේශීය, දිස්ත්‍රික් සහ ග්‍රාම නිලධාරි පරිපාලන විමර්ශන කටයුතු කළමනාකරණය.
  • වංචා, දූෂණ සහ අක්‍රමිකතා ක්‍රම හඳුනාගැනීමට සහ වලක්වා ගැනීමට නව ක්‍රම හඳුන්වාදීම.
  • විනය පරීක්ෂණ වලට අදාල කටයුතු කළමනාකරණය.
අංශ ප්‍රධානීන්
 pallegama

චන්ද්‍රරත්න පල්ලේගම මහතා
අතිරේක ලේකම්

දුරකතන : +94 112 551 076 
ජංගම :
ෆැක්ස් : +94 112 551 066
විද්‍යුත් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sas-investigation

එන්. වසන්ත ආරියරත්න මහතා 
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේක

දුරකතන : +94 115 999 610
ජංගම : +94 714 406 151
ෆැක්ස් : +94 112 369 178
විද්‍යුත් : sasinvest[at]moha.gov.lk


 PKMP KUMARA

පී.කේ.එම්.පී.කුමාර මයා 
සහකාර ලේකම්

දුරකතන : +94 115 999 611
ජංගම+94 112 369 822
ෆැක්ස් : +94 112 369 178
විද්‍යුත් : asinvest[at]moha.gov.lk

FaLang translation system by Faboba