රුපියල් ලක්ෂ 81 ක් වියදම් කර නවීකරණය කරන ලද රත්නපුර සංචාරක බංගලාව විවෘත කිරීම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ සුරතින් සිදුකෙරිණි.

Rathnapura03  Rathnapura04 

 Rathnapura01  Rathnapura02

FaLang translation system by Faboba