கலேவல பிரதேச செயலகத்தின் புதிய கட்டிடடத் திறப்பு நிகழ்வூ

மாத்தளை மாவட்டத்;தின் களேவள பிரதேச செயலகத்;திற்காக புதிதாக நிர்;மாணிக்கப்பட்ட மூன்று மாடிக் கட்டி;த்தை 2018.06..09 ஆந் திகதி கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்ஹ அவர்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. இதற்காக 940 இலடசம் ரூபா செலவூ செய்யப்பட்டதுடன் இந்நிகழ்வூகளில் கௌரவ உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர் வஜிர அபேவர்தனஇ உள்நாட்டலுவல்கள் பிரதி அமைச்சர் ஜே.ஸீ அளவத்துகொட மற்றும் விவசாய இராஜாங்க அமைச்;சர் லசந்;த அளிவிஹார உற்பட அமைச்சர்கள்இபாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர். இங்கு வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்களுக்கு பிரயாணப் பைகளை வழங்குதல்இ காணி உறுதிகள் வழங்குதல்.சுய தொழில் உதவிகள் வழங்குதல்இ பதிவாளர்களுக்கு மடிக் கணணிகள் வழங்குதல்இ குறை வருமானம் பெறும் குடும்பப் பிள்ளைகளுக்கு புலமைப் பரிசில்ள் வழஙூங்குதல் உற்பட கிராம அலுவலர்களுக்கு உயர் சேவைக்;கான சான்றிதழ்களும் பிரதமிரினால் வழங்கப்பட்டன.

  galewela ds opening 02  

    

    

    

FaLang translation system by Faboba