• මානව සම්පත් කළමනාකරණය.
 • වාහන පාලනය හා නඩත්තුව පිළිබඳ කටයුතු කළමනාකරණය.
 • කාර්යාල කළමනාකරණය.
 • කාර්යාල ක්‍රම ඉහල නැංවීම සඳහා ඵලදායිතා කළමනාකරණය.
 • පෙරටු කාර්යාල කළමනාකරණ ක්‍රමය (Front Office Management System) සකස් කිරීම.
 • නවීන තොරතුරු තාක්ෂණික ක්‍රම ගුණාත්මකව සහ ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • ජනතාවට වඩා සමීප වූ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ නව ක්‍රම ස්ථාපිත කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින සියළුම කාර්යාල ජාලගතව සම්බන්ධීකරණය කිරීම.

අංශ ප්‍රධානීන්

addlsecretary finance admin

දමයන්ති පරණගම මහත්මිය
අතිරේක ලේකම්

දුරකථන : +94 112 683 652
ෆැක්ස් : +94  112 698 465
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


sas-admin

ඒ. බී . ඩබ්. කුමාරසිංහ මයා.
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකථන : +94 112 676 250
ෆැක්ස් : +94 112 676 252
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ass sec admin2

ජේ. ඒ.සී. හරිනි ජයසිංහ මිය.
සහකාර ලේකම්

දුරකථන : +94 112 696 381
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් තැපෑල :


ass sec admin

සමිත සපුතන්ත්‍රී මයා 
සහකාර ලේකම්

දුරකථන: +94 113 148 210
ෆැක්ස්:
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ඩබ්.සී.ජේ.එල්. ගුණතිලක මහත්මිය
පරිපාලන නිලධාරි

දුරකථන: +94 112 695 294
ෆැක්ස්: +94 112 688 206
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

විමර්ශන අංශය

 • මහජන පැමිණිළි කළමනාකරණය.
 • ප්‍රාදේශීය, දිස්ත්‍රික් සහ ග්‍රාම නිලධාරි පරිපාලන විමර්ශන කටයුතු කළමනාකරණය.
 • වංචා, දූෂණ සහ අක්‍රමිකතා ක්‍රම හඳුනාගැනීමට සහ වලක්වා ගැනීමට නව ක්‍රම හඳුන්වාදීම.
 • විනය පරීක්ෂණ වලට අදාල කටයුතු කළමනාකරණය.
අංශ ප්‍රධානීන්
sas-investigation

එන්.වසන්ත ආරියරත්න මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකථන: +94 115 999 610
ෆැක්ස්: 94 115 955 596
විද්‍යුත් තැපෑලThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


as-investigation

එස්. අහල්යා මෙනවිය
සහකාර ලේකම්

දුරකථන: +94 115 999 611
ෆැක්ස්: +94 115 955 596
විද්‍යුත් තැපෑලThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය

ad it

මහේෂ් කලුආරච්චි මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ

දුරකථන: +94  112 676 655
ෆැක්ස්:
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඉංජිනේරු ඒකකය

engineer

එන්.කේ. වික්‍රමරත්න මහත්මිය
ඉංජිනේරු

දුරකථන: +94 112 676 552
ෆැක්ස්: +94 112 680 907
විද්‍යුත් තැපෑලThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaLang translation system by Faboba