• මානව සම්පත් කළමනාකරණය.
  • වාහන පාලනය හා නඩත්තුව පිළිබඳ කටයුතු කළමනාකරණය.
  • කාර්යාල කළමනාකරණය.
  • කාර්යාල ක්‍රම ඉහල නැංවීම සඳහා ඵලදායිතා කළමනාකරණය.
  • පෙරටු කාර්යාල කළමනාකරණ ක්‍රමය (Front Office Management System) සකස් කිරීම.
  • නවීන තොරතුරු තාක්ෂණික ක්‍රම ගුණාත්මකව සහ ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • ජනතාවට වඩා සමීප වූ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ නව ක්‍රම ස්ථාපිත කිරීම.
  • අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින සියළුම කාර්යාල ජාලගතව සම්බන්ධීකරණය කිරීම.

අංශ ප්‍රධානීන්

Dharmathilaka

කේ.ජී. ධර්මතිලක මහතා 
අතිරේක ලේකම්

දුරකතන : +94 115 942 851
ජංගම : +94 713 197 161
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් : addlsadmin[at]moha.gov.lk


ඒ.බී.ඩබ්. කුමාරසිංහ මහතා 
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකතන : +94 113 697 710
ජංගම : +94 718 403 522
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් : sasadmin[at]moha.gov.lk


ass sec admin2

ජේ.ඒ.සී. හරිනි ජයසිංහ මිය 
සහකාර ලේකම්

දුරකතන : +94 113 697 709
ජංගම : +94 712 848 075
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් : asadmin[at]moha.gov.lk


samitha

සමිත සපුතන්ත්‍රී මහතා 
සහකාර ලේකම්

දුරකතන : +94 113 148 210
ජංගම : +94 716 384 513
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් : asadmin2[at]moha.gov.lk


t.s.palliyaguruge

ටී.එස්. පල්ලියගුරුගේ මිය 
නීති නිලධාරී

දුරකතන : +94 113 697 708
ජංගම :
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් : legaloff[at]moha.gov.lk


ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.ජේ.එල්. ගුණතිලක මිය 
පරිපාලන නිලධාරී

දුරකතන : +94 113 697 706
ජංගම : +94 771 281 874
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් : ao[at]moha.gov.lk

මාධ්‍ය ඒකකය

sajeewa wijeweera

සජීව විජේවීර මහතා 
අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය)

දුරකතන : +94 112 676 696
ජංගම : +94 718 576 488 / +94 773 587 099
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් : sdwijeweera[at]gmail.com

තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය

ad it

මහේෂ් කළුආරච්චි මහතා 
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු තාක්ෂණ)

දුරකතන : +94 113 697 707
ජංගම : +94 771 281 874
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් : adit[at]moha.gov.lk

FaLang translation system by Faboba