දිස්ත්‍රික් පාලන, ප්‍රාදේශීය පාලන හා ග්‍රාම නිලධාරී පාලන

අංශ ප්‍රධානී
Dharmathilaka

කේ.ජී. ධර්මතිලක මයා 
අතිරේක ලේකම්

දුරකථන : +94 112 551 079
ජංගම : +94 713 197 161
ෆැක්ස් : +94 112 551 069
විද්‍යුත් : addlsha[at]moha.gov.lk

දිස්ත්‍රික් පාලන

 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල මානව සම්පත් කළමනාකරණය සහ අධීක්ෂණය.
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල කළමනාකරණය.
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයන්හි ගැටළු කළමනාකරණය.
 • ජාතික සහ රාජ්‍ය උත්සව සංවිධානය කිරීම.
 • ජාතික ගීය, ජාතික කොඩිය සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම සහ රජයේ නිවාඩු දින තීරණය කිරීම.
 • ශ්‍රී ලංකා ජනරජ ප්‍රමුඛතා ලේඛණය යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම.
අංශ ප්‍රධානීන්
 g dumy

සුජීවා එස්. ගුරුගේ මිය 
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකථන : +94 115 999 624
ජංගම : +94 714 221 378
ෆැක්ස් : +94 112 369 047
විද්‍යුත් : sasdist[at]moha.gov.lk

g dumy

පුරප්පාඩු

සහකාර ලේකම්

දුරකථන : +94 115 883 324
ජංගම
ෆැක්ස් : +94 112 369 047
විද්‍යුත් : asdist[at]moha.gov.lk

g dumy

ඩබ්ලිව්.පී.එම්. ප්‍රනාන්දු 
සහකාර ලේකම්

දුරකථන : +94 113 697 702
ජංගම :
ෆැක්ස් : +94 112 369 047
විද්‍යුත් : asdist2[at]moha.gov.lk

ප්‍රාදේශීය පාලන

 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල මානව සම්පත් කළමනාකරණය සහ අධීක්ෂණය.
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල භෞතික සම්පත් කළමනාකරණය.
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල ගැටළු කළමනාකරණය.
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ සීමා නීර්ණය.
 • ප්‍රාදේශීය පාලනයට අදාල වෙනත් අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු අතර සම්බන්ධීකරණය.
අංශ ප්‍රධානී
 

 පුරප්පාඩු
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකථන :
ජංගම :
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් :


 

පුරප්පාඩු 
සහකාර ලේකම්

දුරකථන
ජංගම
ෆැක්ස්
විද්‍යුත්


 

ඒ.එන්. කාන්චනි මිය 
සහකාර ලේකම්

දුරකථන : +94 113 697 793
ජංගම : +94 772 064 407
ෆැක්ස් : +94 112 369 832
විද්‍යුත් : asdev2[at]moha.gov.lk

ග්‍රාම නිලධාරි පාලන

 • ග්‍රාම නිලධාරීන් බඳවාගැනීම, උසස් කිරීම, ස්ථාන මාරු කිරීම, විශ්‍රාම ගැනීම සහ විනය කටයුතු හා සම්බන්ධ මානව සම්පත් කළමනාකරණය.
 • ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල කළමනාකරණ තරග සංවිධානය සහ අධීක්ෂණය.
 • සේවා පියස ඉදිකරීම් කළමනාකරණය.
අංශ ප්‍රධානී
 

ගීතානි කන්නංගර මිය 
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකථන : 
ජංගම : 
ෆැක්ස් : 
විද්‍යුත් : 

 
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකථන : +94 115 999 622
ජංගම : +94 712 290 434
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් : sasgn[at]moha.gov.lk


 r.h.n.rajapahsha

ආර්.එච්.එන්. රාජපක්ෂ මිය 
සහකාර ලේකම්

දුරකථන : +94 115 999 619
ජංගම : +94 773 432 140
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් : asgn[at]moha.gov.lk

 

FaLang translation system by Faboba