දිස්ත්‍රික් පාලන, ප්‍රාදේශීය පාලන හා ග්‍රාම නිලධාරී පාලන

 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල මානව සම්පත් කළමනාකරණය සහ අධීක්ෂණය.
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල කළමනාකරණය.
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයන්හි ගැටළු කළමනාකරණය.
 • ජාතික සහ රාජ්‍ය උත්සව සංවිධානය කිරීම.
 • ජාතික ගීය, ජාතික කොඩිය සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම සහ රජයේ නිවාඩු දින තීරණය කිරීම.
 • ශ්‍රී ලංකා ජනරජ ප්‍රමුඛතා ලේඛණය යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම.
අංශ ප්‍රධානී
de silva

එස්.එස්.එන්. ද සිල්වා මහතා
අතිරේක ලේකම්

දුරකථන : +94 115 999 613
ෆැක්ස් : +94 115 955 594
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

දිස්ත්‍රික් පාලන

 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල මානව සම්පත් කළමනාකරණය සහ අධීක්ෂණය.
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල භෞතික සම්පත් කළමනාකරණය.
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල ගැටළු කළමනාකරණය.
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ සීමා නීර්ණය.
 • ප්‍රාදේශීය පාලනයට අදාල වෙනත් අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු අතර සම්බන්ධීකරණය.
අංශ ප්‍රධානීන්
b dumy

ජි.එන්.කේ. විජේතුංග මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකථන : +94 115 999 624
ෆැක්ස් : +94 115 955 593
විද්‍යුත් තැපෑල 


b dumy

එම්.ඩි.ඊ. චමිලානි මිය 
සහකාර ලේකම්

දුරකථන: +94 115 883 324 
ෆැක්ස්:  +94 115 955 593 
විද්‍යුත් තැපෑලThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ප්‍රාදේශීය පාලන

අංශ ප්‍රධානී
sas-divisional

නිරෝෂණ කරුණාතිලක මයා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකථන: +94 112 692 557
ෆැක්ස්: +94 112 699 897
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


as divisional

නෙලුම් සේනාදීරත්න මිය
සහකාර ලේකම්

දුරකථන: +94 112 687 773
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ග්‍රාම නිලධාරි පාලන

 • ග්‍රාම නිලධාරීන් බඳවාගැනීම, උසස් කිරීම, ස්ථාන මාරු කිරීම, විශ්‍රාම ගැනීම සහ විනය කටයුතු හා සම්බන්ධ මානව සම්පත් කළමනාකරණය.
 • රජයේ සංචාරක නිවාස සම්බන්ධ කටයුතු කිරීම.
 • ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල කළමනාකරණ තරග සංවිධානය සහ අධීක්ෂණය.
 • සේවා පියස ඉදිකරීම් කළමනාකරණය.
අංශ ප්‍රධානී
sas-gnadmin

ගීතානි කන්නංගර මිය 
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකථන: +94 115 999 622
ෆැක්ස්: +94 115 955 595
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


sameera

සමීර ගම්ලත් මයා.
සහකාර ලේකම්

දුරකථන: +94 115 999 619
ෆැක්ස්: +94 115 955 595
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaLang translation system by Faboba