மாவட்ட நிருவாகப் பிரிவு, பிரதேச நிருவாகப் பிரிவு மற்றும் கிராம சேவகர் பிரிவு

Head of Division

திரு.கே.ஜி.தர்மதிலக
மேலதிக செயளாளர்

தொலைபேசி : +94 112 050 350 [Ext: 1312]
கைபேசி : +94 713 197 161
தொலைநகல் : +94 112 551 069
மின்னஞ்சல் : addlsha[at]moha.gov.lk

மாவட்ட நிருவாகப் பிரிவு

 • மாவட்ட நிருவாகப் பிரிவு, பிரதேச நிருவாகப் பிரிவு மற்றும் கிராம சேவகர் பிரிவு
 • மாவட்ட செயலகங்களில் மனித வளங்களின் மேலாண்மை மற்றும் மேற்பார்வை.
 • மாவட்ட செயலகங்களின் முகாமைத்துவம்.
 • மாவட்ட செயலகங்களில் பிரச்சினைகள் தீர்மானம்.
 • தேசிய மற்றும் பொது சடங்குகளை ஒழுங்குபடுத்துதல்.
 • தேசிய கீதம் மற்றும் தேசிய கொடி மற்றும் பொது விடுமுறை நாட்களை உறுதி செய்வதற்கான விவகாரங்கள்.
தலைமைப் பிரிவு அதிகாரி
 

செல்வி சுஜீவா எஸ்.குருகே
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 112 050 351 [Ext: 1300]
கைபேசி :+94 714 221 378
தொலைநகல் : +94 112 369 822
மின்னஞ்சல் : sasdist[at]moha.gov.lk

EMSM EKANAYAKA

செல்வி ஈ.எம்.எஸ்.எம்.ஏகநாயக

உதவி செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 112 050 353 [Ext: 1302]
கைபேசி:+94 716 518 366
தொலைநகல்+94 112 369 822
மின்னஞ்சல்asdist[at]moha.gov.lk

b dumy

வெற்றிடம்
உதவி செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 112 050 354 [Ext: 1301]
கைபேசி
தொலைநகல்+94 112 369 822
மின்னஞ்சல் : asdist2[at]moha.gov.lk

பிரதேச நிருவாகப் பிரிவு

 • பிரதேச செயலகங்களது மனிதவள முகாமைத்துவமும் மேற்பார்வையும்
 • பிரதேச செயலகங்களது பௌதீக வளங்களது முகாமைத்துவம்.
 • பிரதேச செயலகங்களில் எழும் பிரச்சினைகளை முகாமை செய்தல்.
 • பிரதேச செயலகங்களது எல்லைகளை நிருணயம் செய்தல்.
 • ிரதேச நிருவாகத்துடன் தொடர்புடைய வேறு அமைச்சுக்கள், திணைக்களங்களுடன் ஒருங்கிணைப்புச் செய்தல்.
தலைமைப் பிரிவு அதிகாரிகள்
PKMP KUMARA

திரு. டப்ளியு.பி.சி.ஏ. வீரசூரிய
திரு. டப்ளியு.பி.சி.ஏ. வீரசூரிய

தொலைபேசி : +94 112 050 360 [Ext: 1305]
கைபேசி :+94 714 491 764
தொலைநகல் : +94 112 369 832
மின்னஞ்சல் : sasdiv[at]moha.gov.lk


 WKBAS PARAKKRAMA

திரு. டப்ளியு.கே.பி.ஏ.எஸ்.பராக்கிரம
உதவி செயலாளர்

தொலைபேசி
கைபேசி : +94 112 050 361 [Ext: 1307]
தொலைநகல் : +94 112 369 832
மின்னஞ்சல் : asdiv[at]moha.gov.lk

 
b dumy

திருமதி டி.சி.விக்ரமசிங்க
உதவி செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 112 050 362 [Ext: 1306]
கைபேசி : +94 713 229 281
தொலைநகல் : +94 112 369 832 
மின்னஞ்சல் : asdev2[at]moha.gov.lk

கிராம சேவகர் நிருவாகப் பிரிவு

 • கிராம அலுவலர்களை ஆட்சேர்த்தல், பதவியுயர்த்துதல், இடமாற்றஞ் செய்தல், ஓய்வுபெறச் செய்தல் மற்றும் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட மனிதவள முகாமைத்துவம்.
 • கிராம அலுவலர் அலுவலக முகாமைத்துவப் போட்டிகளை ஒழுங்கு செய்தலும் மேற்பார்வை செய்தலும்.
 • கிராம அலுவலர் அலுவலகங்களை (சேவா பியச) தாபித்தலும் முகாமை செய்தலும்.
தலைமைப் பிரிவு அதிகாரிகள்
 K D B JAYASINGHE SAS GNADMIN

திரு.கே.டி.பி.ஜயசிங்க
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 112 050 370 [Ext: 1310]
கைபேசி : +94 718 055 979
தொலைநகல் :+94 112 369 842
மின்னஞ்சல் :sasgn[at]moha.gov.lk


 MDLN GOONETILEKA

திரு. எம்.டி.எல்.என். குணதிலக
உதவி செயலாளர்

தொலைபேசி : +94 112 050 371 [Ext: 1311]
கைபேசி : +94 714 276 123
தொலைநகல் :+94 112 369 842
மின்னஞ்சல் : asgn[at]moha.gov.lk

 

FaLang translation system by Faboba