ගිරාඳුරුකෝට්ටේ ජල යෝජනා ක්‍රමයේ වැඩිදියුණු කිරීම් ඇරඹේ

සියඹලාණ්ඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නව නිවහනකට

නිල මැදුර විවෘත කළ අස්ථාව

තවලම රුපියල් ලක්ෂ 698ක ව්‍යාපෘති අගමැති සුරතින් ජනතා අයිතියට

"රාජ්‍ය සේවය ගමට" සමාරම්භක උත්සවය අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් මාතලේදී ඇරඹෙයි

  • wajira abe   ගරු අමාත්‍ය
       වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා


  • b dumy   ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
       ජේ.සී. අලවතුවල මැතිතුමා

  • sec-Kamal_Pathmasiri   ලේකම් 
       ගාමිණී සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා