සංවර්ධන අංශය

  • දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වලට අදාල කටයුතු කළමනාකරණය.
  • ව්‍යාපෘති වාර්තා අධීක්ෂණය, මග පෙන්වීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පසුවිපරම් කිරීම.
  • වාර්ෂික සංවර්ධන ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව ප්‍රගතිය පසුවිපරම් කිරීම.
  • ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වලට අදාල ප්‍රසම්පාදන කළමනාකරණය.
  • මූලධන ව්‍යාපෘති වලට අදාල රාජ්‍ය ආයෝජන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
අංශ ප්‍රධානීන්
g dumy

එන්.ගොඩකන්ද මහත්මිය
අතිරේක ලේකම්

දුරකථන : +94 115 999 625
ෆැක්ස් : +94 115 955 590
විද්‍යුත් තැපෑල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


b dumy

පුරප්පාඩු
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකථන :
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">


ආර්. ආර්.එම්.ඩි.එන්. බඹරදෙනිය මහතා
සහකාර ලේකම්

දුරකථන: +94 115 999 626
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑලThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

විමර්ශන අංශය

  • මහජන පැමිණිළි කළමනාකරණය.
  • ප්‍රාදේශීය, දිස්ත්‍රික් සහ ග්‍රාම නිලධාරි පරිපාලන විමර්ශන කටයුතු කළමනාකරණය.
  • වංචා, දූෂණ සහ අක්‍රමිකතා ක්‍රම හඳුනාගැනීමට සහ වලක්වා ගැනීමට නව ක්‍රම හඳුන්වාදීම.
  • විනය පරීක්ෂණ වලට අදාල කටයුතු කළමනාකරණය.
අංශ ප්‍රධානීන්
g dumy

එන්.ගොඩකන්ද මහත්මිය
අතිරේක ලේකම්

දුරකථන: +94 115 999 625
ෆැක්ස්: +94 115 955 590
විද්‍යුත් තැපෑලThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


sas-investigation

එන්.වසන්ත ආරියරත්න මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකථන: +94 115 999 610
ෆැක්ස්: 94 115 955 596
විද්‍යුත් තැපෑලThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


as-investigation

එස්. අහල්යා මෙනවිය
සහකාර ලේකම්

දුරකථන: +94 115 999 611
ෆැක්ස්: +94 115 955 596
විද්‍යුත් තැපෑලThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaLang translation system by Faboba