සංවර්ධන අංශය

  • දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වලට අදාල කටයුතු කළමනාකරණය.
  • ව්‍යාපෘති වාර්තා අධීක්ෂණය, මග පෙන්වීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පසුවිපරම් කිරීම.
  • වාර්ෂික සංවර්ධන ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව ප්‍රගතිය පසුවිපරම් කිරීම.
  • ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වලට අදාල ප්‍රසම්පාදන කළමනාකරණය.
  • මූලධන ව්‍යාපෘති වලට අදාල රාජ්‍ය ආයෝජන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
අංශ ප්‍රධානීන්
g dumy

ගාමිණී මහින්දදාස මයා 
අතිරේක ලේකම්

දුරකථන : +94 115 999 625
ෆැක්ස් : +94 115 955 590
විද්‍යුත් තැපෑල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


b dumy

ඩි.ආර්.බී.එන්.බි. කරුණාතිලක මයා.
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකථන : +94 115 999 645 
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">


ආර්. ආර්.එම්.ඩි.එන්. බඹරදෙනිය මහතා
සහකාර ලේකම්

දුරකථන: +94 115 999 626
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑලThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ඒ.ඩබ්.ඒ.සී.එන්.කේ. අබේගුනසේකර මිය. 
 සහකාර අධ්‍යක්ෂ - සැලසුම් 

දුරකථන  : +94 115 999 635
ෆැක්ස්  
විද්‍යුත් තැපෑල  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

FaLang translation system by Faboba