"රාජ්‍ය සේවය ගමට" සමාරම්භක උත්සවය අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් මාතලේදී ඇරඹෙයි

රුපියල් ලක්ෂ 2100ක අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ඒකකයක් දඹුල්ලට

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ඒකකය විවෘත කෙරේ

The assumption of duties of the new Secretary Mr. Gamini Senevirathne 02

The assumption of duties of the new Secretary Mr. Gamini Senevirathne

  • wajira abe   கௌரவ அமைச்சர்
       வஜிர அபேவர்தன


  • b dumy   கௌரவ இராஜாங்க  அமைச்சர்
       ஜே.சி. அலவத்துவல

  • sec-Kamal_Pathmasiri   செயலாளர் 
       காமினி செனவிரத்ன