උදා වූ සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද නිමි කොට ගෙන අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ‘ස්වදේශ කටයුතු අංශයේ‘ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැති සූර්ය මංගල්‍යය ප්‍රිය සාදය 2019 අප්‍රේල් මස 17 වැනි දින අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.

මේ සඳහා ගරු අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා හා එම මැතිනිය සහභාගී වූ අතර, අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් කමල් පත්මසිරි මැතිතුමා, රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමණාකරණ අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි මැතිතුමා, අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ රාජ්‍ය ලේකම් එන්. ගොඩකන්ද මහත්මිය ඇතුළු අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් බොහෝ පිරිසක් සම්බන්ධ වී සිටියහ.

new year 2019 april 01 new year 2019 april 02

new year 2019 april 03 new year 2019 april 04

new year 2019 april 05 new year 2019 april 06

new year 2019 april 07 new year 2019 april 08

new year 2019 april 09 new year 2019 april 10

new year 2019 april 11 new year 2019 april 12

new year 2019 april 13 new year 2019 april 14

new year 2019 april 15 new year 2019 april 16

 

FaLang translation system by Faboba