ගාමිණී සෙනෙවිරත්න මහතා නව ලේකම් ධූරයේ වැඩ ඇරඹීම.

ගාමිණී සෙනෙවිරත්න මහතා නව ලේකම් ධූරයේ වැඩ ඇරඹීම

සූර්ය මංගල්‍යය ප්‍රියසාදය මහත් හරසරින්

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයට රු.ලක්‍ෂ 21,330ක ජල ව්‍යාපෘතියක්

කෝපායි නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ගොඩනැගිල්ල

  • wajira abe   ගරු අමාත්‍ය
       වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා


  • b dumy   ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
       ජේ.සී. අලවතුවල මැතිතුමා

  • sec-Kamal_Pathmasiri   ලේකම් 
       ගාමිණී සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා