ஜூலை 1ம் திகதி முதல் சுற்றுலா விடுதி முன்பதிவுகள் மீள ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது

புதிய செயலாளர் கடமைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார்

72 வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் -03

72 வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் -02

72 வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள்

  • janaka bandara thennakoon   கௌரவ அமைச்சர்
       ஜனக பண்டார தென்னகோன்


  • sec-j-j-ratnasiri   செயலாளர் 
       திரு ஜே.ஜே.ரத்னசிறி