අංශ ප්‍රධානී

R.P.-Jayasingha

ආර්.පී. ජයසිංහ මහතා 
අතිරේක ලේකම්

දුරකතන
ජංගම : +94 714 396 649
ෆැක්ස් : +94 112 551 067
විද්‍යුත් : addistec[at]moha.gov.lk


r.w.l.chandrasiri

ආර්.ඩබ්ලිව්.එල්. චන්ද්‍රසිරි මහතා 
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු

දුරකතන : +94 115 999 630
ජංගම : +94 714 424 279
ෆැක්ස් : +94 112 369 178
විද්‍යුත් : ceng[at]moha.gov.lk


එච්.සී. සමරවික්‍රම මහතා 
ඉංජිනේරු

දුරකතන : +94 115 999 630
ජංගම : +94 713 050 658
ෆැක්ස් : +94 112 369 178
විද්‍යුත් : eng[at]moha.gov.lk

FaLang translation system by Faboba