නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
නාමල් අබේවර්ධන මහත්මිය
පෞද්ගලික ලේකම්
     
ලලිත් විජේවර්ධන මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
+94 112 686 384 +94 112 694 905 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එම්.ඩී. මහින්දදාස මහතා (සාම විනිසුරු)
මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී
     
අසංග ජයලත් මහතා
මාධ්‍යය ලේකම්
+94 112 676 132 +94  112 684 408 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
කාර්යාලය 

+94 112 682 900 +94 112 683 665   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
දමයන්ති පරණගම මහත්මිය
අතිරේක ලේකම්
+94  112 683 652 +94  112 698 465 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඒ.බී.ඩබ්. කුමාරසිංහ මයා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
 +94 112 676 250  +94 112 676 252 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

එම්.එස්.ඩී. සුදර්ශනී මෙනවිය
සහකාර ලේකම්

+94 113 148 210   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කේ. ඉන්ද්‍රාදේවි මහත්මිය
පරිපාලන නිලධාරි
+94 112 695 294 +94 112 688 206 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
මහේෂ් කලුආරච්චි මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
+94  112 687 773    

ඉංජිනේරු ඒකකය

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
එන්.කේ. වික්‍රමරත්න මහත්මිය
ඉංජිනේරු
+94 112 676 552  +94 112 680 907  
නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
එස්.එස්.එන්. ද සිල්වා මහතා
අතිරේක ලේකම්
 +94 112 676 250  +94 112 688 206 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

දිස්ත්‍රික් පාලන

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
පුරප්පාඩු
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
     

ජි.එන්.කේ. විජේතුංග මහතා
සහකාර ලේකම්

+94 114  937 387 +94 112 698 465 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ප්‍රාදේශීය පාලන

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
පුරප්පාඩු
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 112 692 557 +94 112 699 897 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නෙලුම් සේනාදීරත්න මෙනවිය
සහකාර ලේකම්
 +94 114  937 387  +94 112 698 465 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ග්‍රාම නිලධාරි පාලන

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ඩබ්.එන්. නිමාලි ද සිල්වා මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 112 696 381 +94 112 696 381 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සමීර ගම්ලත් මහතා
සහකාර ලේකම්
+94 112 687 774   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සංවර්ධන අංශය

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
එන්.ගොඩකන්ද මහත්මිය
අතිරේක ලේකම්
+94 112 676 250 +94 112 676 252 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
පුරප්පාඩු
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 112 697 234 +94 112 676 253 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර්.ආර්.එම්.ඩී.එන්. බඹරදෙණිය මහතා
සහකාර ලේකම්
+94 112 676 251 +94 112 688 206  

විමර්ශණ අංශය

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
එන්.ගොඩකන්ද මහත්මිය
අතිරේක ලේකම්
+94 112 676 250 +94 112 676 252  
එන්.වසන්ත ආරියරත්න මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 112 698 456 +94 112 676 253  
එස්. අහල්යා මෙනවිය
සහකාර ලේකම්
     
නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
තාරක ලියනපතිරණ මහතා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
+94 113 135 109 +94 112 694 291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එම්.ජී.බී.එල්. මනෝහරී මහත්මිය
ගණකාධිකාරී
+94 112 671 133 +94 112 694 291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩබ්.ඒ. දිමුතු විජේසිංහ මහතා
ගණකාධිකාරී
+94 112 676 131 +94 112 694 291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩී.එස්.එච්. ගමගේ මෙනෙවිය
ගණකාධිකාරී
+94 112 676 131 +94 112 694 291  
නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
සුනිල් පී. ජයසේකර මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
+94 112 581 129    
FaLang translation system by Faboba