නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්

මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික)

ජී.ඩී.එච්. කමල් ගුණරත්න මහතා
ලේකම්

+94 112 050 310   +94 112 551 071 secretary[at]moha.gov.lk
නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 112 551 072   +94 112 551 073 info[at]moha.gov.lk
නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 115 999 628     admin[at]moha.gov.lk
ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී. කරුණාතිලක මයා
අතිරේක ලේකම්
+94 112 050 326 +94 714 418 874 +94 112 551 065 addlsadmin[at]moha.gov.lk
ඒ.බී.ඩබ්ලිව් කුමාරසිංහ මයා
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 113 697 710 +94 718 403 522 +94 112 369 971 sasadmin[at]moha.gov.lk
එස්. සුරේන්ද්‍රන් මයා
සහකාර ලේකම්
+94 113 697 709 +94 775 913 125 +94 112 369 971 asadmin[at]moha.gov.lk
ඩබ්.ඒ.ඒ.ඒ.එම්.වීරසූරිය මෙය
සහකාර ලේකම්
+94 113 148 210 +94 715 213 504 +94 112 369 971 asadmin[at]moha.gov.lk
එන්.සී.ජයරත්න මයා  
සහකාර ලේකම්
+94 113 148 210 +94 715 432 923 +94 112 369 971 asadmin2[at]moha.gov.lk
ටී.එස්. පල්ලියගුරුගේ මහත්මිය
නීති නිලධාරී
+94 113 697 708   +94 112 369 971 legaloff[at]moha.gov.lk
ඩබ්ලිව්.සී.ජේ.එල්. ගුණතිලක මහත්මිය
පරිපාලන නිලධාරී
+94 113 697 706 +94 771 281 874 +94 112 369 971 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

මාධ්‍ය ඒකකය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
පුරප්පාඩු
අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය)
       

තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 113 071 111   +94 112 369 031 it[at]moha.gov.lk
මහේෂ් කළුආරච්චි මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
+94 112 369 031 +94 713 057 673 +94 112 369 031 adit[at]moha.gov.lk
නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කේ.ජී. ධර්මතිලක මයා
අතිරේක ලේකම්
+94 112 551 079 +94 713 197 161 +94 112 551 069 addlsha[at]moha.gov.lk

දිස්ත්‍රික් පාලන අංශය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 113 687 250
+94 115 305 953
  +94 112 369 822 distadmin[at]moha.gov.lk
සුජීවා එස්. ගුරුගේ මහත්මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 115 999 624 +94 714 221 378 +94 112 369 822 sasdist[at]moha.gov.lk

ඊ.එම්.එස්.එම්.ඒකනායක මෙය
සහකාර ලේකම්

+94 115 883 324 +94 716 518 366 +94 112 369 822 asdist[at]moha.gov.lk
පුරප්පාඩු
සහකාර ලේකම්
+94 115 999 624   +94 112 369 822  asdist2[at]moha.gov.lk

ප්‍රාදේශීය පාලන අංශය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 115 999 631
+94 115 924 854
  +94 112 369 832 divadmin[at]moha.gov.lk
ඩබ්.පී.ඒ.සී.වීරසූරිය මයා
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
   +94 714 491 764    sasdiv[at]moha.gov.lk
ඩබ්.කේ.බී.ඒ.එස්.පරාක්‍රම මයා
සහකාර ලේකම්
+94 113 697 792 +94 7166 34 302 +94 112 369 832 asdev[at]moha.gov.lk
පුරප්පාඩු
සහකාර ලේකම්
+94 113 697 793   +94 112 369 832 asdev2[at]moha.gov.lk

ග්‍රාම නිලධාරී පාලන අංශය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 115 999 615   +94 112 369 822 gnadmin[at]moha.gov.lk
කේ.ඩී.බී.ජයසිංහ මයා
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 115 999 622  +94 718 055 979 +94 112 369 822 sasgn[at]moha.gov.lk
එම්.ඩී.එල්.එන්.ගුනතිලක මයා
සහකාර ලේකම්
+94 115 999 619 +94 714 276 123 +94 112 369 822 asgn[at]moha.gov.lk

සංවර්ධන අංශය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 113 148 200
+94 115 999 627
+94 115 999 645
  +94 112 369 178 asdev[at]moha.gov.lk
ඩබ්.එම්.ඒ.පී.බී. වන්නිනායක මයා
අතිරේක ලේකම්
+94 112 551 078 +94 713 197 161 +94 112 551 068 addlsdev[at]moha.gov.lk
ආර්.ආර්.එම්.ඩී.එන්. බඹරදෙණිය මහතා
සහකාර ලේකම්
+94 115 999 626 +94 718 620 343 +94 112 369 178 asdev[at]moha.gov.lk

විමර්ෂණ අංශය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 115 999 612
+94 115 999 616
  +94 112 369 866 investigation[at]moha.gov.lk
චන්ද්‍රරත්න පල්ලේගම මහතා
අතිරේක ලේකම්
+94 112 551 076 +94 773 487 092 +94 112 551 066 addlsinv[at]moha.gov.lk
එන්. වසන්ත ආරියරත්න මහතා
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 115 999 610 +94 714 406 151 +94 112 369 866 sasinvest[at]moha.gov.lk
පී.කේ.එම්.පී.කුමාර මයා
සහකාර ලේකම්
+94 115 999 611 +94 777 956 605 +94 112 369 866 asinvest[at]moha.gov.lk
නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 115 999 632
+94 115 924 852
+94 113 135 109
  +94 112 369 181 finance[at]moha.gov.lk
තාරක ලියනපතිරණ මහතා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
+94 113 697 910 +94 714 434 900 +94 112 369 973 cfo[at]moha.gov.lk
එම්.ජී.බී.එල්. මනෝහාරි මහත්මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (ගිණුම් සහ ගෙවීම්)
+94 113 697 911 +94 716 552 478 +94 112 369 181 ca[at]moha.gov.lk
ඩබ්ලිව්.ඒ. දිමුතු විජේසිංහ මහතා
ගණකාධිකාරී
+94 113 697 703 +94 716 378 254 +94 112 369 181 accp[at]moha.gov.lk
ඩී.එස්.එච්. ගමගේ මිය
ගණකාධිකාරී
  +94 718 361 575 +94 112 369 181 accpay[at]moha.gov.lk
ඩබ්ලිව්.ඒ.එන්. චතුරානි මිය
ගණකාධිකාරී
+94 113 697 705 +94 717 438 960 +94 112 369 181 acc2[at]moha.gov.lk

  

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 113 697 701   +94 112 369 259 inauditor[at]moha.gov.lk
පුරප්පාඩු 
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
+94 115 101 057   +94 112 369 972 cia[at]moha.gov.lk
ඩී.එම්.ආර්.කේ. දිසානායක මහතා
අභ්‍යන්තර විගණක
+94 115 924 850 +94 713 601 167  +94 112 369 972 cia[at]moha.gov.lk

 

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 115 999 635   +94 112 369 064 planing[at]moha.gov.lk
ඩී.එම්. නන්දාවතී මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ක්‍රමසම්පාදන)
+94 112 551 074 +94 714 554 636 +94 112 369 974 dgplan[at]moha.gov.lk
ඒ.ඩබ්.ඒ.සී.එන්.කේ. අබේගුණසේකර
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)
+94 115 999 630 +94 718 698 603 +94 112 369 064 adplan[at]moha.gov.lk
ඊ.ඒ.අයි. සඳමාලි මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)
+94 115 999 630 +94 777 119 856 +94 112 369 064 adplan2[at]moha.gov.lk

 

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 115 999 630   +94 112 369 247 eng[at]moha.gov.lk
ආර්.පී. ජයසිංහ මහතා
අතිරේක ලේකම්
+94 112 551 077 +94 714 396 649 +94 112 551 067 addistec[at]moha.gov.lk
ආර්.ඩබ්ලිව්.එල්. චන්ද්‍රසිරි මහතා
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු
+94 113 697 787 +94 714 424 279 +94 112 369 247 ceng[at]moha.gov.lk
එච්.සී. සමරවික්‍රම මහතා
ඉංජිනේරු
+94 113 697 912 +94 713 050 658 +94 112 369 247 eng[at]moha.gov.lk
FaLang translation system by Faboba