නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
නාමල් අබේවර්ධන මහත්මිය
පෞද්ගලික ලේකම්
     
ලලිත් විජේවර්ධන මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
+94 112 686 384 +94 112 694 905 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එම්.ඩී. මහින්දදාස මහතා (සාම විනිසුරු)
මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී
     
අසංග ජයලත් මහතා
මාධ්‍යය ලේකම්
+94 112 676 132 +94  112 684 408 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
කාර්යාලය 

+94 112 682 900 +94 112 683 665   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
දමයන්ති පරණගම මහත්මිය
අතිරේක ලේකම්
+94  112 683 652 +94  112 698 465 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඒ.බී.ඩබ්. කුමාරසිංහ මයා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
 +94 112 676 250  +94 112 676 252 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

හරිනි ජයසිංහ මිය 
සහකාර ලේකම්

+94 112 696 381   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සමිත සපුතන්ත්‍රී මයා 
සහකාර ලේකම්

+94 113 148 210     
ඩබ්. ඒ. ඩි. ජේ. එල්. ගුණතිලක මිය 
පරිපාලන නිලධාරි
+94 112 695 294 +94 112 688 206 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

විමර්ශණ අංශය

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
එන්.වසන්ත ආරියරත්න මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 115 999 610 +94 115 955 596  
එස්. අහල්යා මෙනවිය
සහකාර ලේකම්
+94 115 999 611    

තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
මහේෂ් කලුආරච්චි මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
+94  112 676 655    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඉංජිනේරු ඒකකය

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
එන්.කේ. වික්‍රමරත්න මහත්මිය
ඉංජිනේරු
+94 112 676 552  +94 112 680 907  
නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
එස්.එස්.එන්. ද සිල්වා මහතා
අතිරේක ලේකම්
 +94 115 999 613  +94 115 955 594 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

දිස්ත්‍රික් පාලන

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ජී.එන්.කේ. විජේතුංග මිය 
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
 +94 115 999 624  +94 115 955 593   

එම්.ඩි.ඊ. චමිලානි මෙනවිය 
සහකාර ලේකම්

+94 115  883 324  +94 112 698 465 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ප්‍රාදේශීය පාලන

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
නිරෝෂණ කරුණාතිලක මයා.
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 112 692 557 +94 112 699 897 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නෙලුම් සේනාදීරත්න මිය 
සහකාර ලේකම්
 +94 112 687 773   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ග්‍රාම නිලධාරි පාලන

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ගීතානි කන්නංගර මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 115 999 622  +94 1125 955 595  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සමීර ගම්ලත් මහතා
සහකාර ලේකම්
+94 115 999 619   +94 1125 955 595  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සංවර්ධන අංශය

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ගාමිණි මහින්දදාස මයා 
අතිරේක ලේකම්
+94 115 999 625  +94 115 955 590 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.addlsdev@mohaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩි. ආර්. බී. එන්. බී. කරුණාතිලක මයා 
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 115 999 645  +94 115 955 591 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර්.ආර්.එම්.ඩී.එන්. බඹරදෙණිය මයා 
සහකාර ලේකම්
+94 115 999 626  +94 115 955 591  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඒ.ඩබ්.ඒ.සී.එන්.කේ. අබේගුනසේකර මිය  
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

+94 115 999 635     

 

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
තාරක ලියනපතිරණ මහතා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
+94 113 135 109 +94 112 694 291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එම්.ජී.බී.එල්. මනෝහරී මහත්මිය
ගණකාධිකාරී
+94 112 671 133 +94 112 694 291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩබ්.ඒ. දිමුතු විජේසිංහ මහතා
ගණකාධිකාරී
+94 112 676 131 +94 112 694 291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩී.එස්.එච්. ගමගේ මෙනෙවිය
ගණකාධිකාරී
+94 112 676 131 +94 112 694 291  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
සුනිල් පී. ජයසේකර මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
+94 112 581 129    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FaLang translation system by Faboba