பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்

திரு. எச்.எம். காமினி செனவிரத்ன
செயலாளர்

+94 113 697 790

    இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
அலுவலகம்​ +94 113 697 791   +94 112 683 665 info[at]moha.gov.lk
பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
அலுவலகம்​ +94 115 999 628    
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு.கே.ஜி.தர்மதிலக
மேலதிகச் செயலாளர்
 +94 115 924 851 +94 713 197 161   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு.ஏ.பி.டபிள்யூ. குமாரசிங்ஹ
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்
+94 113 697 710  +94 718 403 522   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். 
திருமதி. ஹரிணி ஜயசிங்ஹ
உதவிச் செயலாளர்
 +94 113 697 709 +94 712 848 075   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. சமித சபுதந்திரி
உதவிச் செயலாளர்
 +94 113 148 210 +94 716 384 513    இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமதி. எஸ்.பள்ளியகுருகே
சட்ட உத்தியோகத்தர்
 +94 113 697 708     இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். 
திருமதி. டபிள்யூ .ஏ.டி.ஜே.எல். குணதிலக
நிருவாக உத்தியோகத்தர்
 +94 113 67 706  +94 771 281 874   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

ஊடகப் பிரிவு   

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திரு. சஜீவ விஜேவீர
பணிப்பாளர் (ஊடகம்)
 +94  112 676 696 +94 718 576 488   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு  

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
அலுவலகம்​ +94 112 307 1111     இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.">
திரு. மகேஷ் களுஆரச்சி
உதவிப் பணிப்பாளர்
+94  113 697 707 +94 713 057 673   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திரு டபிள்யூ.எம்.சி.பி.வன்னிநாயகே
மேலதிக செயளாளர்
 +94 115 999 613  +94 712 306 305  +94 115 955 594  இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

மாவட்ட நிருவாகப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
அலுவலகம்

+94 115 999 618

+94 115 305 953

    இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி சுஜீவ எஸ். குருகே 
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்
+94 115 999 624 
 
 +94 113 697 273 sasdist[at]moha.gov.lk

செல்வி எம்.டி.இ.சமிலனி
உதவிச் செயலாளர்

 +94 115 883 324 +94 716 314 691  +94 113 697 273  இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

செல்வி டபிள்யூ.பி.எம். பெர்னாண்டோ
உதவிச் செயலாளர்

+94 115 999 624   +94 113 697 273   

பிரதேச நிருவாகப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்

அலுவலகம்

+94 115 999 631

+94 115 924 854

    divadmin[at]moha.gov.lk

திரு டி.ஆர்.பி.என்.பி. கருணாதிலக
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்

+94 115 999 639  +94 773 554 943    sasdiv[at]moha.gov.lk
திருமதி நெலும் சேனாதிரட்ண
உதவிச் செயலாளர்
+94 115 999 620 +94 711 429 664   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

செல்வி. ஏ.என். கான்ஜ்சனி
உதவிச் செயலாளர்

+94 115 999 638 +94 772 064 407   asdev2[at]moha.gov.lk

கிராம சேவகர் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
அலுவலகம் +94 115 999 615     இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.">gnadmin[at]moha.gov.lk
திருமதி கீதானி கன்னங்கர
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்
+94 115 999 622 +94 712 290 434   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி ஆர்.எச்.என்.ராஜபக்ஷ
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்
 +94 115 999 619  +94 773 432 140  
 

 

அபிவிருத்திப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
அலுவலகம்
+94 113 148 200
+94 115 999 625
+94 115 999 627
+94 115 999 645
    இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.">distadmin[at]moha.gov.lk
Vacant
மேலதிகச் செயலாளர்
      இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. ஆர்.ஆர்.எம்.டீ.என். பம்பரதெனிய
உதவி செயலாளர்
+94 115 999 626 +94 718 620 343   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமதி.ஏ.டப்லியு.ஏ.சி.என்.கே. அபேகுணசேகர
உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்
+94 115 999 635 +94 705 586 835  

 

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
ஆர்.பி.ஜெயசிங்க
மேலதிகச் செயலாளர்
 +94 115 999 630  +94 714 396 649    addistec[at]moha.gov.lk
திரு ஆர்.டபிள்யூ.எல். சந்திரசிறி
தலைமை பொறியாளர்
+94 115 999 630 +94 714 424 279   ceng[at]moha.gov.lk
திரு எச்.சி. சமரவிக்கிரமவும்
பொறியாளர்
+94 115 999 630  +94 713 050 658   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

 

புலனாய்வுப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்

திரு ஆர்.எம்.எஸ்.சரத்குமாரா
மேலதிகச் செயலாளர்

+94 115 999 610 +94 714 867 704 +94 115 955 596  
திரு. என். வசந்த அரியரத்ன
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்
+94  115 999 610 +94 714 406 151 +94 115 955 596 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி. எஸ். அகல்யா
உதவிச் செயலாளர்
 +94  115 999 611 +94 773 089 041  +94 115 955 596 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

  

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திரு தரகா லியானபதிரானா
தலைமை நிதி அதிகாரி
+94 115 101 051 +94 714 434 900   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமதி. எம்.ஜீ.பீ.எல். மனோகரி
தலைமை கணக்காளர் (கணக்கு & கொடுப்பனவு)
+94 115 101 055 +94 716 552 478   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. டபிள்யு.ஏ. திமுத்து விஜேசிங்க
கணக்காளர்
+94 115 999 632 +94 716 378 254   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி. டி.எஸ்.எச். கமகே
கணக்காளர்
  +94 718 361 575    இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி டபிள்யூ.ஏ.என்.சதுராணி
கணக்காளர்
+94 115 924 852 +94 718 361 575   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திரு. சுனில் பி ஜயசேகர
பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளர்
+94 115 101057 +94 718 182 591    இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு டி.எம்.ஆர்.கே. திசாநாயக்க
உள்ளக கணக்காய்வாளர்
+94 115 101057 +94 713 601 167    இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
FaLang translation system by Faboba