பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
செல்வி. நாமல் அபேவர்த்தன
பிரத்தியேகச் செயலாளர்
     
திரு. லலித் விஜேவர்தன
ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர்
+94 112 686 384 +94 112 694 905 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. எம்.டி. மஹிந்ததாச (சமாதான நீதவான்)
மக்கள் தொடர்புகள் உத்தியோகத்தர்
     
திரு. அசங்க ஜயலத்
 ஊடகச் செயலாளர்
+94 112 676 132 +94  112 684 408 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
செயலாளர் அலுவலகம் +94 112 682 900  +94 112 683 665  இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திருமதி. தமயந்தி பரணகம
மேலதிகச் செயலாளர்
+94 112 676 250 +94 112 688 206 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பதவி வெற்றிடம்
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்
+94 112 687 773 +94 112 688 206 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி. எம்.எஸ்.டி. சுதர்சனி
உதவி செயலாளர்
+94 113 148 210   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமதி. கே. இந்திராதேவி
நிருவாக உத்தியோகத்தர்
+94 112 695 294 +94 112 688 206 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திரு.  களுஆரச்சி
உதவிப் பணிப்பாளர்
+94 112 687 773   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பொறியியல் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திருமதி. என்.கே. விக்கிரமரத்தின
பொறியியலாளர்
+94 112 676 552   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திரு. எஸ்.எஸ்.என்.டீ. சில்வா
மேலதிக செயளாளர்
+94 112 676 250 +94 112 688 206  

மாவட்ட நிருவாகப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
பதவி வெற்றிடம்
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்
    இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. ஜி.என்.கே. விஜேதுங்க
உதவி செயலாளர்
+94 114  937 387 +94 114  937 387 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பிரதேச நிருவாகப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
பதவி வெற்றிடம்
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்
+94 112 692 557 +94 112 699 897 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி. நெலும் சேனாதிரட்ண
உதவி செயலாளர்
    இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

கிராம சேவகர் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திருமதி. டபிள்யு.என்.நிமாலி. டீ சில்வா
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்
+94 112 696 381 +94 112 696 381 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. சமீர கம்லத்
உதவி செயலாளர்
+94 112 687 774 +94 112 696 381 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

அபிவிருத்திப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
செல்வி. என். கொடகந்த
மேலதிகச் செயலாளர்
+94 112 676 250 +94 112 676 252 ………@moha.gov.lk
பதவி வெற்றிடம்
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்
+94 112 697 234 +94 112 676 253 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. ஆர்.ஆர்.எம்.டீ.என். பம்பரதெனிய
உதவி செயலாளர்
+94 112 676 251 +94 112 688 206 ………@moha.gov.lk

புலனாய்வுப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
செல்வி. என். கொடகந்த
மேலதிகச் செயலாளர்
+94 112 676 250 +94 112 676 252 …………@moha.gov.lk
திரு. என். வசந்த ஆரியரத்ன
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்
+94  112 698 456 +94 112 676 253 …………@moha.gov.lk
செல்வி. எஸ். அகல்யா
உதவி செயலாளர்
    ………இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திரு. தாரக்க லியனபத்திரண
சிரேஸ்ட கணக்காளர்
+94 113 135 109 +94 112 694 291 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமதி. எம்.ஜீ.பீ.எல். மனோகரி
கணக்காளர்
+94 112 671 133 +94 112 694 291 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. டபிள்யு.ஏ. திமுத்து விஜேசிங்க
கணக்காளர்
+94 112 676 131 +94 112 694 291 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி. டி.எஸ்.எச். கமகே
கணக்காளர்
     
பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திரு. சுனில் பி ஜயசேகர
பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளர்
+94 112 581 129    

செயலாளர் அலுவலகம்

FaLang translation system by Faboba