මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ඒකකය විවෘත කිරීම අභයන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ‌ජේ.සී.අලවතුවල මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදුකෙරිණි.

 

matale01 matale02

matale03 matale04

matale05 matale06

matale07 matale08

FaLang translation system by Faboba