ග්‍රාම නිලධාරි සේවයේ පළමු ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වූ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

විභාගය පැවැත්වූ දිනය  - 2018 නොවැම්බර් 25

 

අම්පාර අනුරාධපුරය බදුල්ල මඩකලපුව කොළඹ
ගාල්ල ගම්පහ හම්බන්තොට යාපනය කළුතර
මහනුවර කෑගල්ල කුරුණෑගල මාතලේ මාතර
මොනරාගල මුලතිව් නුවරඑළිය පොළොන්නරුව පුත්තලම
රත්නපුරය ත්‍රිකුණාමලය      
FaLang translation system by Faboba