• දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල කාර්ය මණ්ඩල යටතේ අනුමත ප්‍රාථමික - අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගණයේ බංගලා භාරකරු හා අරක්කැමි තනතුර සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම 
    Download Application Form
FaLang translation system by Faboba