• අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය.
  • ප්‍රසම්පාදන කළමනාකරණය.
  • මූල්‍ය කළමනාකරණය සඳහා නවීන තාක්ෂණකික ක්‍රම උපයෝගි කර ගැනීම.
  • වත්කම් කළමනාකරණය.
  • මූල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණුව හා සංවර්ධනය සම්බන්ධ කටයුතු.
අංශ ප්‍රධානීන්

තාරක ලියනපතිරණ මහතා
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී

දුරකථන : +94 115 101 051
ජංගම : +94 714 434 900
ෆැක්ස් : +94 112 369 181
විද්‍යුත් තැපෑල : cfo[at]moha.gov.lk


එම්.ජී.බී.එල්. මනෝහරී මහත්මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (ගිණුම් හා ගෙවීම්)

දුරකථන : +94 115 101 055
ජංගම : +94 716 552 478
ෆැක්ස් : +94 112 369 181
විද්‍යුත් තැපෑල : ca[at]moha.gov.lk


ඩබ්.ඒ. දිමුතු විජේසිංහ මහතා
ගණකාධිකාරී

දුරකථන : +94 113 697 703
ජංගම : +94 716 378 254
ෆැක්ස් : +94 112 369 181
විද්‍යුත් තැපෑල : accp[at]moha.gov.lk


acc-payment

ඩී.එස්.එච්. ගමගේ මිය
ගණකාධිකාරී

දුරකථන :
ජංගම : +94 718 361 575
ෆැක්ස් : +94 112 369 181
විද්‍යුත් තැපෑල : accpay[at]moha.gov.lk


acc-chathurani

ඩබ්ලිව්.ඒ.එන්. චතුරානි මිය
ගණකාධිකාරී

දුරකථන : +94 113 697 705
ජංගම : +94 717 438 960
ෆැක්ස් : +94 112 369 181
විද්‍යුත් තැපෑල : acc2[at]moha.gov.lk

 

FaLang translation system by Faboba