• අමාත්‍යාංශය සහ අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල විගණන කළමනාකරණ කමිටු සම්බන්ධීකරණය.
  • රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවලට අදාල කටයුතු සම්බන්ධීකරණය.
  • විගණන විමසුම් වලට අදාල කටයුතු සම්බන්ධීකරණය.
  • රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳව විමර්ශණය කිරීම සහ පසුවිපරම් කිරීම.
  • අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්ම අනුව මූල්‍ය ක්‍රියාකාරම් වල වගවීම සහ පාරදෘශ්‍යභාවය ඇතිකිරීම සඳහා ක්‍රමවේද ස්ථාපිත කිරීම සහ පසු විපරම.
b dumy

පුරප්පාඩු 
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

දුරකථන : +94 115 101 057
ජංගම
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් : cia[at]moha.gov.lk

ඩී.එම්.ආර්.කේ. දිසානායක මහතා 
අභ්‍යන්තර විගණක

දුරකථන : +94 115 924 850
ජංගම :
ෆැක්ස්
විද්‍යුත් : inauditor[at]moha.gov.lk

FaLang translation system by Faboba