• බහු කාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බලකාය මඟින් අඩු ආදායම්ලාභීන් 100,000ක් වෙත රැකියා ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම
    ලිපිය බාගත කරන්න
  • බහු කාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බලකා දෙපාර්තමේන්තුවේ පුහුණුව ලැබීමට අදාල ග්‍රාම නිලධාරී නිර්දේශය
    අයදුම්පත්‍රය බාගත කරන්න
FaLang translation system by Faboba