වසංගත කාලසීමාව තුල නියගයෙන් පීඩා විදින කුඩා තේවතු හිමියන්ගේ ජන ජීවිත නගා සිටුවීම

බාගත කරන්න

FaLang translation system by Faboba