නිවසේ සිට රාජකාරි ඉටුකිරීමේ ක්‍රියාවලිය - ස්වදේශ කටයුතු අංශය.

ලිපිය 01

මාර්ගෝපදේශය 01

FaLang translation system by Faboba