සාමාන්‍ය වෙන් කිරීම් ක්‍රමවේදය යටතේ සංචාරක බංගලා වෙංකිරීමේ කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම.
 
FaLang translation system by Faboba